Bunătăţile din magazinele Mic.ro, oferite cadou în schimbul cuponului din Click!, le-au făcut cu ochiul şi vedetelor. Adelina Pestriţu, fosta (şi viitoarea?) soţie a lui Liviu Vârciu, vine zilnic la cea mai apropiată băcănie pentru a-şi ridica premiul.


E ora prânzului, iar magazinul Mic.ro din cartierul Drumul Taberei, la Favorit, e înţesat de clienţi. Printre ei, cu ziarul Click! în mână, îşi aşteaptă nerăbdătoare rândul la casă şi Adelina Pestriţu, focoasa brunetă care tocmai s-a împăcat cu fostul soţ, Liviu Vârciu.

„Am venit să-mi iau cadoul oferit de voi şi Mic.ro. Mi se pare o idee interesantă să dai, în schimbul unui cupon din ziar, un astfel de cadou", ne-a spus Adelina. Vedeta a promis că-şi va face zilnic cumpărăturile de la Mic.ro.

„Ador să primesc cadouri", ne-a spus, zâmbind, bruneta. Vrei şi tu să ai parte de un mic-dejun delicios în drumul spre serviciu? Du-te la cel mai apropiat magazin din reţeaua Mic.ro, completează şi decupează cuponul din Click! şi vei primi în schimb un produs la alegere.

Click! spune

Săptămâna aceasta, poţi primi, la alegere, în schimbul cuponului din Click!, biscuiţi, pufuleţi sau o prăjiturică. Atenţie: nu poţi folosi mai mult de un cupon într-un magazin Mic.ro. Regulamentul intergral îl găseşti pe www.click.ro şi la orice magazin Mic.ro.

Regulamentul oficial al concursului « mic.ro quizz»

Secţiunea 1. Organizatorul şi regulamentul oficial al
concursului

1.1. Organizatorul concursului „MIC.RO QUIZZ" (denumit în continuare
„Concurs") este S.C. „MIC.RO RETAIL" S.R.L., având C.U.I. RO 26146841
şi număr de ordine în Registrul Comerţului J40/10511/2009, cu sediul
în Bucureşti, Bd-ul. Mircea Eliade. nr. 2, camera 1, Sector 1,
reprezentată prin dl Nicolae Ionescu, având număr de Operator de Baze
de date nr. 9992/17.05.2010 înregistrat în registrul de evidenţă a
operatorilor de date personale (denumită în continuare
„Organizatorul").

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului
Regulament oficial (denumit în continuare „Regulamentul"), fiind
obligatoriu pentru toţi participanţii. Organizatorul îşi rezervă dreptul
de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării concursului.
Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puţin 24 de ore
înaintea intrării în vigoare.

1.3. Prezentul concurs se desfăşoară în conformitate cu prevederile
Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi
serviciilor de piaţă, aşa cum a fost ulterior modificată.

Secţiunea 2. Durata concursului

2.1. Concursul „MIC.RO QUIZZ" se desfăşoară în perioada 3 septembrie
2010 - 1 octombrie 2010.

Secţiunea 3. Zona de desfăşurare a concursului

3.1. Concursul este organizat şi se va desfăşura în Municipiul
Bucureşti, România, în magazinele MIC.RO în conformitate cu prevederile
prezentului Regulament.

3.2. În Anexa 1 a prezentului Regulament se regăsesc toate magazinele
MIC.RO participante la concurs.

Secţiunea 4. Dreptul de participare

4.1. Nu sunt eligibili a participa la concurs angajaţii MIC.RO RETAIL
SRL, angajaţii agenţiilor şi ai companiilor implicate în desfăşurarea
concursului, şi nici membrii familiilor acestora (copii, părinţi,
fraţi/surori, soţ/soţie).

4.2. La concurs pot participa toate persoanele cu
domiciliul/reşedinţa în România (denumite în continuare „Participanţi"),
cu vârsta de minim 14 ani împliniţi la data începerii concursului.

4.3. Participarea la acest concurs implică cunoaşterea şi acceptarea
integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

Secţiunea 5. Mecanismul concursului

5.1. Pentru a participa la concurs, doritorii trebuie să decupeze, în
perioada 03 septembrie 2010 - 01 octombrie 2010, talonul MIC.RO
distribuit în ziarul „Click!", să completeze datele personale solicitate
pe verso (nume, prenume, adresă, telefon mobil, e-mail, semnătură),
şi să răspundă corect la întrebarea inscrispţionată pe talon. În
cadrul concursului vor exista 4 întrebări (o întrebare/săptămână).
Odată completat talonul cu datele persoanale şi răspunsul la
întrebare, participantul se poate adresa oricărui magazin MIC.RO
participant la concurs, în vederea validării talonului. Talonul se
consideră validat, iar participantul este declarat câştigător dacă
talonul prezentat la orice magazin MIC.RO participant la concurs
îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

*este valabil în ziua în care este prezentat spre validare;
* are
câmpurile referitoare la datele personale ale participantului
completate integral;
* participantul a răspuns corect la întrebarea
adresată;
* datele completate sunt lizibile;
* talonul este
original.

5.2. Validarea e efectuată în cadrul magazinelor MIC.RO participante
la concurs, de reprezentanţii MIC.RO.

5.3. Participanţii la concurs nu pot prezenta mai mult de 1 talon
pentru fiecare zi de concurs. În situaţia în care aceeaşi persoană se
prezintă la magazinele MIC.RO participante, organizatorul are dreptul de
lua în considera un singur talon, anulând restul taloanelor
completate şi depuse spre validare.

5.4. Organizatorul nu va fi
responsabil de pierderea taloanelor, de
înstrăinarea lor şi/sau de prezentarea taloanelor necorespunzătoare,
deteriorate sau falsificate şi nici nu va fi obligat să acorde premiile
pe baza unor astfel de taloane care nu întrunesc toate condiţiile
prevăzute în prezentul Regulament.

Secţiunea 6. Premiile concursului

6.1. În cadrul acestui concurs, în prima săptămână, se vor acorda
unul din următoarele premii:

* iaurt;
* franzelă;
* prăjitură cu lapte.

Organizatorul are dreptul de a modifica premiile oferite alegând
oricare din produsele menţionate în Anexa 2 a prezentului Regulament,
saptamanal, aducand, in prealabil, la cunostinta participantilor
modificarile aparute.

6.2. Premiile vor fi acordate în limita stocului, Organizatorul
rezervându-şi dreptul de a înlocui premiile mai sus menţionate cu
oricare alt produs cuprins în Anexa 2 a prezentului Regulament de
concurs.

6.3. Organizatorul oferă un total de 2.800.000 de premii, a căror
valoare totală este de 2.800.000 de lei.

6.4. Conform prevederilor legale în vigoare, organizatorul are
dreptul de a face publice numele cîştigătorilor şi câştigul acordat
fiecăruia dintre ei. Anunţul va putea fi făcut public prin orice
modalităţi agreate de organizator pentru publicitate. Anunţarea
câştigătorilor va putea fi făcută în termen de 30 de zile de la
încetarea concursului.

Secţiunea 7. Responsabilitate

7.1. Dreptul de proprietate asupra premiului aparţine în
exclusivitate câştigătorului care îndeplineşte condiţiile impuse de
Regulament. Organizatorii nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele
dispute legate de dreptul de proprietate asupra premiului.

7.2. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru situaţia în
care participanţii nu se prezintă la magazinele MIC.RO pentru a
prezenta talonul şi pentru a intra în posesia eventualului premiului.

Secţiunea 8. Protecţia datelor personale

8.1. Participanţii la Program, în calitate de persoane vizate, au,
conform Legii 677/2001, următoarele drepturi:

a) dreptul la informare (art.12) - potrivit căruia persoana vizată
are dreptul de a obţine informaţii cu privire la identitatea
operatorului, a scopului în care se face prelucrarea datelor, precum şi
orice alte informaţii suplimentare impuse de lege;

b) dreptul de acces la date (art.13) - potrivit căruia persoana
vizată are dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod
gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care
îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Organizator

c) dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14) - potrivit căruia
persoana vizată are dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere
şi în mod gratuit:

- după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea
datelor a căror prelucrare nu este conform legii, în special a datelor
incomplete sau inexacte;

- după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror
prelucrare nu este conformă legii;

- realizarea notificării către terţe persoane cărora le-au fost
dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) şi
lit. b), dacă o asemenea notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu
presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar
putea fi lezat

d) dreptul de opoziţie (art. 15) - potrivit căruia persoana vizată
are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o
justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de
marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie
dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop, cu excepţia cazurilor în
care există dispoziţii legale contrare;

e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) -
potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a cere şi de a obţine:
a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte
juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de
date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată
să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum şi competenţa
profesională, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea
aspecte b) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa,
care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată
exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile
prevăzute la lit a);

f) dreptul de a se adresa justiţiei (art.18) - potrivit căruia
persoana vizată se poate adresa justiţiei pentru apărarea oricăror
drepturi garantate de Legea 677/2001, fără a se aduce atingere
posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere

Secţiunea 9. Taxe

9.1. Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii 571/2003
privind Codul Fiscal, Titlul III Impozitul pe venit. Orice alte
obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu
acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului. De la data
semnarii confirmarii de primire a premiilor si/sau a confirmarii de
plata a premiului in contul indicat de fiecare castigator, toate
cheltuielile legale aferente acestor premii revin castigatorului.

9.2. Participantilor la Consurs nu le sunt impuse nici un fel de
cheltuieli directe sau indirecte suplimentare.

Secţiunea 10. Litigii

10.1 Eventualele litigii apărute între organizator şi participanţii
la campania promoţională se vor rezolva pe cale amiabilă, sau în
cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate
de instanţele judecătoreşti române competente.

10.2. Eventualele reclamaţii legate de derularea concursului se vor
putea trimite pe următoarea adresă: Judeţul Ilfov, Voluntari, Şos.
Pipera Tunari nr. 1B, Clădirea Cubic Center, etaj 2, în atenţia „Dep.
Marketing", în termen de maxim 2 zile de la data încetării
valabilităţii talonului de participare. După această dată organizatorul
nu va mai lua în consideraţie nici o contestaţie.

10.3 Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în
caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte
tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei
campanii.

10.4 În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat
sau care au facilitat câştigarea de premii, organizatorul are dreptul
de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza
dovezilor existente.

Secţiunea 11- Regulamentul concursului

11.1. Prin participarea la acest concurs, participanţii sunt de
acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor
şi condiţiilor prezentului Regulament. Regulamentul Concursului
„MIC.RO QUIZZ" va fi disponibil în mod gratuit oricărui solicitant în
ediţia din data de 03 septembrie 2010 a ziarului „Click!" - Bucureşti
şi fiecare magazin MIC.RO participant.

11.2. Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea
prevederilor Ordonanţei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea
produselor şi serviciilor de piaţă, aşa cum a fost ulterior modificată
prin Legea nr. 650/2002.

Organizator S.C. MIC.RO RETAIL S.R.L.
 
 
Loading...
Citeste tot despre: