Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică a fost reluat la începutul lunii noiembrie. Iată ce trebuie să faceţi!


Potrivit AFM, toate documentele înregistrate cu succes în aplicaţia informatică, precum şi cele înregistrate în registrul instalatorilor care nu au fost încărcate în aplicaţie până la momentul suspendării accesului în aplicaţia informatică, sunt acceptate de Administraţia Fondului pentru Mediu ca fiind depuse în termen, în vederea analizării, scrie adevarul.ro.

Documente necesare înscrierii sunt

  • cererea de finanţare;
  • actul de identitate al solicitantului;
  • extras de carte funciară din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului construcţiei pe care se va implementa proiectul;
  • certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice;
  • certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul.
  • În cazul unor situaţii deosebite, precum amplasarea panourilor fotovoltaice care vor deservi construcţia pe un teren, se va prezenta în plus şi extras de carte funciară, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului teren.
  • Dacă din extrasul de carte funciară nu rezultă exact adresa de implementare completată de solicitant în cererea de finanţare, se va prezenta în plus şi un document, în original sau copie, emis de unitatea administrativ-teritorială din care să rezulte că imobilul înscris în cartea funciară, prezentată în vederea implementării proiectului, este aferent adresei menţionate în cererea de finanţare.
  • Dacă solicitantul doreşte să implementeze proiectul la o altă adresă decât adresa de domiciliu, se va prezenta în plus şi certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se va implementa proiectul.
  • Dacă cererea de finanţare este semnată de altă persoană decât solicitantul (proprietarul imobilului), se va prezenta în plus şi împuternicirea notarială din care să rezulte acest lucru, inclusiv actul de identitate al persoanei împuternicite.
 
 
Loading...