Ai împlinit vârsta standard de pensionare și vrei să ieși din activitate? Este obligatoriu să depui dosarul de pensionare. Click! îți spune care sunt actele de care ai nevoie la Casa de Pensii.


Vârsta standard de pensionare în România este de 65 de ani la bărbați și de 63 de ani la femei, care va fi atinsă abia în 2030. În prezent, pot ieși la pensie cele care sunt născute în martie 1959 și au un stagiu maxim de cotizare de 31 de ani și 4 luni.

Dosarul de pensionare. Actele de care ai nevoie la Casa de Pensii

Ca să poată intra în drepturi, românii trebuie să depună un dosar de pensionare, care să conțină mai multe acte, la casa teritorială de pensii de care aparține. Mai exact:

 • cerere tip pentru înscrierea la pensie ;
 • carnetul de muncă (original şi copie);
 • adeverinţe privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată, completate potrivit legii;
 • adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);
 • adeverinţa privind condiţiile de muncă deosebite, speciale şi/sau alte condiţii (original);
 • actele de stare civilă ale solicitantului:
 • BI/CI;
 • certificat de naştere şi de căsătorie (original şi copie);
 • livretul militar (original şi copie);
 • diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
 • dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată sau pensie anticipată parţială, pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original);
 • adeverinţă care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (original);
 • dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;
 • procura specială, pentru mandatar (original şi copie);
 • acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, cu modificările şi completările ulterioare.

Când se depune dosarul de pensionare

În sistemul public de pensii, pensiile se plătesc de la data acordării, stabilită prin decizie a casei teritoriale de pensii. Execepție fac pensia anticipată şi anticipată parţial, care se plătesc de la data încetării calităţii de asigurat.

În situaţia în care data îndeplinirii condiţiilor de pensionare coincide cu o zi de sărbătoare legală, de repaos săptămânal sau când serviciul este suspendat, cererea de pensionare, împreună cu actele necesare, se poate depune în prima zi lucrătoare ce urmează, fiind considerată depusă în termen.

Termenele prevăzute de lege pentru depunerea şi soluţionarea cererilor de pensionare se socotesc pe zile "libere", în sensul că nu se iau în calcul ziua când încep să curgă şi nici ziua în care s-au sfârşit. În situaţia în care ultima zi este o zi nelucrătoare, respectiv zi de sărbătoare legală, de repaus săptămânal sau când serviciul este suspendat, termenul se va prelungi până la sfârşitul zilei lucrătoare ce urmează.

Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de casa teritorială de pensii, respectiv de casa de pensii sectorială, în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii.

Decizia cuprinde temeiurile de fapt şi de drept în baza cărora se admite sau se respinge cererea de pensionare. În termen de 30 de zile de la comunicare, decizia de pensie poate fi anulată la cererea titularului.

Decizia casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale se comunică persoanei care a solicitat pensionarea, în termen de 5 zile de la data emiterii.

Cum depun dosarul de pensionare cei care stau în străinătate

Conform Legii Pensiilor, persoanele domiciliate în străinătate pot transmite cererea prin care solicită pensie din sistemul public de pensii, împreună cu actele prin care se dovedeşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege, la casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de ultimul loc în care au fost asigurate în România, respectiv la casa de pensii sectorială competentă.

Actele se pot depune și în sistem electronic.

 

Citește și: 

https://www.click.ro/news/national/afla-cand-iesi-la-pensie-dupa-anul-nasterii

https://www.click.ro/news/national/4-categorii-de-pensii-se-majoreaza-de-la-1-septembrie

 

 

 

 

 
 
Loading...