O bună ocazie să începeți o afacere cu sprijin financiar de la UE. A început sesiunea de depunere a proiectelor pentru mici afaceri non-agricole. Click! vă spune ce bani se dau și cine are șanse să-i primească.


Poftiți la bani europeni! Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat ghidurile finale pentru antreprenorii care pot înființa sau moderniza afaceri non-agricole în spațiul rural, informează fonduri-europene.eu. Proiectele se pot depune online pe pagina principală de internet a AFIR (www.afir.info), până la data și ora menționate în anunțul de primire a proiectelor.

Bugetul disponibil a fost stabilit astfel:

  • 18,3 milioane de euro pentru înființarea de activități non-agricole în spațiul rural, (submăsura PNDR 6.2);
  • 35 de milioane de euro pentru înființarea și dezvoltarea unor activități non-agricole în spațiul rural (submăsura PNDR 6.4).

Depunerea proiectelor a început

Cele două linii de finanțare destinate activităților non-agricole în spațiul rural au fost deschise din 3 mai 2017, ora 09:00.

Se acordă finanțare nerambusabilă pentru înființarea unor activități non-agricole în spațiul rural, iar ajutorul nerambursabil ajunge la 70.000 de euro, fără contribuție proprie. Pentru înființarea și dezvoltarea unor noi activități în spațiul rural, finanțarea nerambursabilă este de cel mult 200.000 de euro, cu o contribuție proprie de cel puțin 10%.

Ce afaceri au prioritate

Cele mai mari șanse de finanțare în anul 2017 le vor avea investițiile făcute în servicii din sectoarele cu potențial de creștere: servicii medicale, sanitar-veterinare; agroturism, parcuri pentru rulote, campinguri și tabere.

Cine poate solicita ajutor financiar nerambursabil

Pentru ambele programe de finanțare sunt stabilite aceleași criterii. Astfel, ajutorul financiar nerambursabil poate fi solicitat de către întreprinderile private care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

+ Desfășoară  sau își propun să desfășoare activități eligibile și au punctul de lucru înregistrat în spațiul rural;

+ Sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului cu statut minim de persoană fizică autorizată;

+ În cazul acestor două programe de finanțare, persoanele fizice neautorizate la momentul depunerii cererii de finanțare nu pot fi eligibile.

Solicitanţii eligibili trebuie să se încadreze în categoria:

+ Microîntreprindere, cu maximum nouă salariaţi şi o cifră de afaceri de până la două milioane euro;

+ Întreprindere mică: între zece şi 49 de salariaţi şi o cifră de afaceri de până la zece milioane euro.

Pentru ce activități se poate solicita finanțare

Ajutorul financiar nerambursabil poate fi solicitat pentru activități non-agricole desfășurate în spațiul rural: textile și pielărie; industrii creative; activități meșteșugărești; tehnologia informațiilor; servicii pentru populația din spațiul rural; agroturism. Activitățile încadrate într-unul dintre sectoarele amintite mai sus vor primi un punctaj suplimentar în cadrul procesului de evaluare.

Ce cheltuieli sunt eligibile

Ajutorul financiar nerambursabil este diferit în cazul celor două linii de finanțare din spațiul rural. Solicitanții eligibili pot cere un sprijin financiar diferențiat în funcție de activitatea ce urmează a fi desfășurată: 50.000 de euro în cazul activităților de servicii; 70.000 de euro în cazul activităților de producție, pensiunilor agroturistice și cabinetelor medicale și sanitar-veterinare. Sunt eligibile doar cheltuielile pentru realizarea investiției: lucrările de construcții și branșament la utilități; achiziția de echipamente, utilaje și instalații de lucru; achiziția dotărilor și mobilierului; achiziția de echipamente IT și produse software necesare.

Cum se primesc banii

Pentru afacerile noi, ajutorul nerambursabil este acordat în două tranșe, în felul următor:

după semnarea contractului de finanțare, beneficiarul încasează un avans în valoare de 70% din valoarea ajutorului nerambusabil;
beneficiarul are la dispoziție nouă luni pentru demararea proiectului;
sunt eligibile cheltuielile de realizare a investiției, precum: realizarea construcțiilor, achiziția utilajelor, a mobilierului și dotărilor;
avansul poate fi, de asemenea, utilizat pentru orice altă cheltuială considerată de către beneficiar ca fiind necesară implementării proiectului, precum plata salariilor și a contribuțiilor sociale, achiziția de materii prime, plata utilităților, participarea la târguri și expoziții;
beneficiarul este obligat să obțină, până la finalizarea proiectului, venituri de cel puțin 30% din valoarea primei tranșe încasate;
proiectul trebuie să se finalizeze în cel mult cinci ani de la momentul semnării contractului de finanțare;
tranșa finală de 30% din valoarea ajutorului financiar va fi acordată la finalizarea implementării, însă doar dacă proiectul a fost implementat corect, cu respectarea tuturor obiectivelor asumate;
în cazul în care proiectul nu este implementat corect, iar obligațiile asumate nu au fost atinse, finanțatorul va retrage total sau parțial ajutorul financiar acordat.

Ce cheltuieli proprii sunt

Cheltuielile de exploatare, precum salariile, plata materiilor prime și a utilităților, nu sunt eligibile și vor fi asigurate de către beneficiar din veniturile generate de activitatea finanțată prin proiect.

Pentru coloana

Cum se face evaluarea proiectelor

După depunerea cererilor de finanțare, proiectele vor intra automat într-un proces de evaluare a conformității și eligibilității. Proiectele care au fost depuse împreună cu documentația completă vor fi declarate conforme și eligibile și vor fi evaluate din punct de vedere economic și tehnic. Fiecare proiect ajuns în această etapă va primi un punctaj, conform unei grilei. Cele mai importante criterii de evaluare a proiectelor sunt: se acordă punctaj suplimentar agricultorilor care vor să își diversifice activitatea, orientându-se către activități non-agricole; activitățile înscrise în sectoarele cu potențial de creștere; activitățile turistice și de agrement pot primi punctaj suplimentar, în funcție de potențialul turistic al zonei în care se implementează proiectul. De asemenea, proiectele implementate în arii naturale protejate și în zonele cu destinație ecoturistică vor fi punctate suplimentar.

Ce va conține dosarul

Cele mai importante documente sunt: planul de afaceri; situațiile financiare pentru ultimul an fiscal încheiat, atunci când solicitantul are istoric; document justificativ pentru terenul și clădirea în care urmează să fie implementat proiectul; copia actului de identitate al reprezentantului legal al proiectului; documente care atestă forma de organizare a solicitantului; certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului; declarații pe proprie răspundere pentru certificarea cerințelor de eligibilitate menționate în ghidul solicitantului.

În cazul în care proiectul va fi selectat pentru finanțare, semnarea contractului de finanțare va fi condiționată de prezentarea următoarelor documente: certificat de atestare fiscală pentru lipsa datoriilor la bugetul general și bugetele locale; certificat de cazier judiciar, atât pentru întreprindere, cât și pentru responsabilul legal al proiectului; certificat de cazier fiscal pentru întreprinderea solicitantă; documente care dovedesc sursa de cofinanțare (extras de cont sau contract de credit).

 
 
Loading...